Regulamin Paranoja

REGULAMIN

 1. W grze organizowanej przez Tkalnię Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi, NIP: 9471976099 (dalej: Organizator) pt. „Paranoja” (dalej; Gra) w budynku przy Alei T. Kościuszki 1 w Łodzi (dalej: Obiekt) uczestniczyć mogą jedynie osoby powyżej 15 roku życia(dalej: Uczestnik)
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu w charakterze Uczestnika zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania do oznakowania i poleceń wydawanych przez Organizatora oraz poruszania się po wyznaczonych przez niego trasach Gry.
 3. Gra wymaga poruszania się w trudnym terenie, w tym wchodzenie po schodach lub nierównej podłodze, który uniemożliwia udział osobom o ograniczonej zdolności poruszania się. Z tego powodu Uczestnik podpisując niniejszy Regulamin i wyrażając chęć przystąpienia do niniejszym oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na swobodne poruszanie się w takich warunkach.
 4. Na teren Obiektu zabronione jest wejście pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę. Podpisując niniejszy Regulamin Uczestnicy oświadczają, że nie są pod wpływem alkoholu oraz jakichkolwiek środków odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę.
 5. Podmiot Organizatora ma prawo odmówić wstępu do budynku osobie, której zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających lub stan zdrowia wskazuje na ewentualne trudności w poruszaniu się po terenie Obiektu, nawet pomimo podpisania Regulaminu i tym samym złożenia stosownych oświadczeń.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia w wyznaczone miejsce rozpoczęcia gry 15 minut przed zarezerwowaną godziną gry, którym jest lokal Tkalnia Zagadek w Obiekcie na 1 piętrze w klatce B.
 7. W czasie Gry po terenie Obiektu Uczestnicy poruszają się w zorganizowanych grupach samodzielnie. Maksymalna liczebność grupy to 8 osób. Przewidywany czas przejścia trasy – do 150 minut. Czas liczony jest od godziny dokonanej rezerwacji bez względu na spóźnienia. Zakazane jest samodzielne poruszanie się po Obiekcie w innych miejscach niż przeznaczone na Grę.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez nich do zaleceń Organizatora oraz do zaleceń innych osób wskazanych jako odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo Uczestników.
 9. Uczestnicy Gry zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Obiektu oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu publicznym.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz zachowania porządku wokół siebie. Zabroniony jest kontakt fizyczny z obsługą gry.
 11. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 12. Uczestnik w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie Obiektu zobowiązany jest:
 • natychmiast powiadomić odpowiednio Organizatora,
 • bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatora,
 • unikać wywoływania paniki,
 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach użyczającego budynek (właścicielu i osób z nim współpracujących), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką.
 2. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Obiektu zabrania się:
 • wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
 • wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych
 • wnoszenia płynów i napojów w opakowaniach szklanych;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez/na urządzenia nie przeznaczone do tego (parkany, wygrodzenia, urządzenia techniczne);
 • wnoszenia telefonów komórkowych,
 • wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla Uczestników.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na stan Obiektu na dzień odbycia Gry składa się m.in.:
  a) nierówności w posadzce
  b) odpadających fragmentów tynku
  c) niedostatecznego oświetlenia
  d) kurzu, pyłów i alergenów
  e) braku możliwości otwierania okien
 2. W związku ze stanem technicznym pomieszczeń wymienionym w pkt 15, Uczestnik zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych osób w grupie. Zabronione jest wynoszenie jakichkolwiek elementów gry poza teren Obiektu.
 3. Podmiot Organizatora zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego po grze, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych lub reklamowym w serwisach społecznościowych. Złożenie podpisu pod Regulaminem oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku w tych celach i zakresie. W sytuacji braku zgody na wykorzystanie wizerunku należy złożyć stosowne zastrzeżenie pod Regulaminem.
 4. Cena za grę wynosi 380 zł dla grupy do 5 osób. Dopłata za każdą kolejną osobę wynosi 60 zł aczkolwiek grupa nie może być większa niż 8 osób. Płatność za grę jest możliwa przelewem najpóźniej dzień przed rezerwacją Obiektu lub na miejscu gotówką lub kartą.
 5. Uczestnicy zobowiązaniu są do wcześniejszej rezerwacji przez stronę www.tkalniazagadek.pl. Aby rezerwacja zyskała ważność konieczna jest przedpłata 100 zł na konto:

  Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk
  Al. T. Kościuszki 1 90-418 Łódź
  Numer konta ING: 65 1050 1461 1000 0092 4509 0775

  W tytule prosimy o podanie nazwiska z rezerwacji z hasłem „Paranoja”.

 6. Zniżki honorowane podczas gry to:
 • zniżki wydane w lokalu Tkalni Zagadek (-10 zł lub -20 zł)
 • zniżki, które są procentowe będą przeliczane na tą samą wartość jednak w przeliczeniu na złoty (-10% = -10 zł)
 1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do podpisania niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem Gry. Odmowa podpisania regulaminu jest równoznaczna z brakiem udziału w Grze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 roku.