Regulamin Paranoja

REGULAMIN

 1. W grze organizowanej przez Tkalnię Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi, NIP: 9471976099 (dalej: Organizator) pt. „Paranoja” (dalej; Gra) w budynku przy Alei T. Kościuszki 1 w Łodzi (dalej: Obiekt) uczestniczyć mogą jedynie osoby powyżej 15 roku życia(dalej: Uczestnik)
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu w charakterze Uczestnika zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania do oznakowania i poleceń wydawanych przez Organizatora oraz poruszania się po wyznaczonych przez niego trasach Gry.
 3. Gra wymaga poruszania się w trudnym terenie, w tym wchodzenie po schodach lub nierównej podłodze, który uniemożliwia udział osobom o ograniczonej zdolności poruszania się. Z tego powodu Uczestnik podpisując niniejszy Regulamin i wyrażając chęć przystąpienia do niniejszym oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na swobodne poruszanie się w takich warunkach.
 4. Na teren Obiektu zabronione jest wejście pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę. Podpisując niniejszy Regulamin Uczestnicy oświadczają, że nie są pod wpływem alkoholu oraz jakichkolwiek środków odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę.
 5. Podmiot Organizatora ma prawo odmówić wstępu do budynku osobie, której zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających lub stan zdrowia wskazuje na ewentualne trudności w poruszaniu się po terenie Obiektu, nawet pomimo podpisania Regulaminu i tym samym złożenia stosownych oświadczeń.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia w wyznaczone miejsce rozpoczęcia gry 15 minut przed zarezerwowaną godziną gry, którym jest lokal Tkalnia Zagadek w Obiekcie na 1 piętrze w klatce B.
 7. W czasie Gry po terenie Obiektu Uczestnicy poruszają się w zorganizowanych grupach samodzielnie. Maksymalna liczebność grupy to 8 osób. Przewidywany czas przejścia trasy – do 150 minut. Czas liczony jest od godziny dokonanej rezerwacji bez względu na spóźnienia. Zakazane jest samodzielne poruszanie się po Obiekcie w innych miejscach niż przeznaczone na Grę.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez nich do zaleceń Organizatora oraz do zaleceń innych osób wskazanych jako odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo Uczestników.
 9. Uczestnicy Gry zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Obiektu oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu publicznym.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz zachowania porządku wokół siebie. Zabroniony jest kontakt fizyczny z obsługą gry.
 11. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 12. Uczestnik w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie Obiektu zobowiązany jest:
 • natychmiast powiadomić odpowiednio Organizatora,
 • bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatora,
 • unikać wywoływania paniki,
 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach użyczającego budynek (właścicielu i osób z nim współpracujących), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką.
 2. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Obiektu zabrania się:
 • wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
 • wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych
 • wnoszenia płynów i napojów w opakowaniach szklanych;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez/na urządzenia nie przeznaczone do tego (parkany, wygrodzenia, urządzenia techniczne);
 • wnoszenia telefonów komórkowych,
 • wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla Uczestników.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na stan Obiektu na dzień odbycia Gry składa się m.in.:
  a) nierówności w posadzce
  b) odpadających fragmentów tynku
  c) niedostatecznego oświetlenia
  d) kurzu, pyłów i alergenów
  e) braku możliwości otwierania okien
 2. W związku ze stanem technicznym pomieszczeń wymienionym w pkt 15, Uczestnik zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych osób w grupie. Zabronione jest wynoszenie jakichkolwiek elementów gry poza teren Obiektu.
 3. Podmiot Organizatora zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego po grze, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych lub reklamowym w serwisach społecznościowych. Złożenie podpisu pod Regulaminem oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku w tych celach i zakresie. W sytuacji braku zgody na wykorzystanie wizerunku należy złożyć stosowne zastrzeżenie pod Regulaminem.
 4. Cena za grę wynosi 350 zł dla grupy do 6 osób. Dopłata za każdą kolejną osobę wynosi 40 zł aczkolwiek grupa nie może być większa niż 8 osób. Płatność za grę jest możliwa przelewem najpóźniej dzień przed rezerwacją Obiektu lub na miejscu gotówką.
 5. Uczestnicy zobowiązaniu są do wcześniejszej rezerwacji przez stronę www.tkalniazagadek.pl

  Aby rezerwacja zyskała ważność konieczna jest przedpłata 100 zł na konto:

  Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk
  Al. T. Kościuszki 1 90-418 Łódź
  Numer konta ING: 65 1050 1461 1000 0092 4509 0775

  W tytule prosimy o podanie nazwiska z rezerwacji z hasłem „Paranoja”.

 6. Zniżki honorowane podczas gry to:
 • zniżki wydane w lokalu Tkalni Zagadek (-10 zł lub -20 zł)
 • zniżki, które są procentowe będą przeliczane na tą samą wartość jednak w przeliczeniu na złoty (-10% = -10 zł)
 1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do podpisania niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem Gry. Odmowa podpisania regulaminu jest równoznaczna z brakiem udziału w Grze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 • 1

Administrator Danych Osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez Tkalnię Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 1 (dalej: Tkalnia Zagadek) w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony: www.tkalniazagadek.pl (dalej: Serwis lub strona internetowa) oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej Tkalni Zagadek.
 2. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  − Administratorem Twoich danych osobowych jest Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 1. − Twoje dane zbierane są w celach niezbędnych do świadczenia na Twoją rzecz usług i ze względu na prawnie uzasadniony interes Tkalni Zagadek, a jeżeli wyraziłeś taką zgodę – także w celach marketingowych, w tym w celu mailowego i telefonicznego informowania o promocjach, rabatach i wydarzeniach organizowanych przez Tkalnię Zagadek (art. 6 ust. 1 pkt.a, b i f RODO), twoje dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom.
  − Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  − Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Tkalnia Zagadek będzie przechowywać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (w zakresie przetwarzania danych do celu marketingowego) lub w celu w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  − Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  − W przypadku podania danych dziecka małoletniego, powyższe informacje odnoszą się również do danych małoletniego.
 3. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z niektórych usług oferowanych przez Tkalnię Zagadek.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Niepodanie niektórych danych może jednak uniemożliwić korzystanie z usług Tkalni Zagadek.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Tkalni Zagadek jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lodz@tkalniazagadek.pl.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 7. Dane osobowe podawane w formularzu dostępnym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2

Pliki Cookies

 1. Strona internetowa korzysta z tzw. Cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Większość znanych przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia wykorzystywania, zablokowanie wykorzystywania lub usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • 3

Postanowienia dodatkowe

 1. Tkalnia Zagadek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 02.08.2017 r.